„Коалиция за Теб България“ е демократична партия - народен тип, отстояваща общочовешки принципи, ценности и добродетели, характерни за народопсихологията на българите. В своята политическа дейност ще се ръководи от принципите за: „Хуманизъм“, „Справедливост“, „Солидарност“, „Върховенство на закона“ и „Равнопоставеност на всички граждани“. „Коалиция за Теб България“ е  регистрирана 13.08.2018г и e вписана в регистъра на политическите партии на СГС.

Името на политическата партия е послание към гражданите, гражданското общество, неправителствените организации и председателите на извънпарламентарните политически парти, за решително противопоставяне на статуквото, утвърждаващо собствения модел на управление на държавата с единствена цел запазване на влиянието и властта- модел, който обезличава държавността, игнорира институциите и застрашава демократичния характер на правовата държава.

Експертното начало, високата квалификация, доброто  образование, социалният и житейски опит, както и доказаните управленски умения в практиката, са основата, върху коята ще стои ръководството на партията при изграждането на управленските нива.

ИСТОРИЯ